Vi i Grunn-Service AS tar miljøarbeidet på alvor, og vi vet at vår drift påvirker miljøet. Dette innebærer at vi må gjøre vurderinger og iverksette tiltak som for å redusere vår miljøpåvirkning. Det er ikke bare forhold som retter direkte på maskiner og utstyr, men også forhold som går på ivaretakelse av støy, håndtering av forurensede masser, redusere intern transport, stor grad av kildesortering og rapporteringer. Grunn-Service AS er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001:2015 og er ble nylig resertifisert Miljøfyrtårn for tre nye år. Vi håper flere ser nytten av å sertifisere seg. Dette er et kvalitetsstempel hvor du som kunde, oppdragsgiver eller leverandør årlig dokumenterer ditt miljøarbeid og søker kontinuerlig forbedring.

Kildesortering:

Vi har som mål å ha en total kildesorteringsprosent på 83 % for året 2022. For å nå dette målet har vi inngått et samarbeid med Westco AS for avfallsløsninger på prosjekter hvor de også vil være med å bistå med avfallsplaner og håndtering av avfallet. Ved å benytte oss av Westco AS har vi en god løsning for å innhente datagrunnlag selv og ha en god oversikt over innlevert avfall. Vi sorterer avfallet vårt i mer enn 25 ulike fraksjoner.

Maskiner og utstyr:

Vi har en langsiktig strategi om å ha en konkurransedyktig maskinpark gjennom å fase ut eldre maskiner som ofte forurenser mer, krever mer drivstoff og krever mye vedlikehold. Vi har et mål om å redusere tomgangskjøringen internt på maskiner/utstyr og biler til 20 % totalt. Fra våre maskinleverandører har vi mulighet til å hente ut maskinrapporter som gir nyttig informasjon om maskinen. På denne måten klarer man å iverksette tiltak og bevisstgjøre våre medarbeidere for å redusere tomgang, drivstoffkostnader og økte produktiviteten i under arbeidsdagen.

Støy – et slitsomt problem, både på prosjekt og for naboer.

Maskiner som durer, graver og dunker er ofte en stor påkjenning for naboer og arbeidere på prosjekter. Det er viktig å gjøre gode analyser i forkant slik at man har oversikt over hvor mye en påvirker omgivelsene sine med støy. Dette innebærer å etablere midlertidige støyskjermer, informasjon til naboer om hva som skal utføres og forslag til enkle grep en kan gjøre selv for å redusere støypåvirkningen.

Avaldsnesgata: Vi har med oss Seabrokers AS for spuntearbeidene.

Massehåndtering

I våre arbeider hender det at vi må håndtere forurensede masser, da må vi sikre at en ikke får avrenninger fra massene ellers kan det være at man leverer masser til gjenvinning. Vi har flere muligheter for å ta i bruk sedimenteringskontainer, siltgardiner ved arbeid i nærhet til vann og vi leverer asfalt, betong og andre masser til Velde AS for resirkulering. På denne måten slipper man å måtte ta ut ny masse, ved at man kan anvende den «bruke» massen tilbake på anlegg.

Oversiktsbilde over vaskeanlegget til Velde AS.

Grunn-Service AS sin sedimenteringskontainer.

Her har vi satt ut siltgardin for å forhindre at vi forurenser Frøylandsvatnet med vår anleggsvirksomhet.