Våre retningslinjer

HMS egenerklæring

Internkontroll skal være et aktivt verktøy for bedring av helse-, miljø- og sikkerhetsforhold. Internkontroll er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for vårt eget behov for videreutvikling av arbeidsmiljø, service, produkter og tjenester. Innenfor vårt system for styring og daglig drift, fysiske arbeidsforhold og vernetjeneste, skal det utvikles systematiske tiltak. Vi vil arbeide aktivt for å gjøre bedriften sikrere ved å følge lover og forskrifter samt forebygge skader og ulykker etter beste evne. Vi vil også kontinuerlig arbeide for at trivselen på arbeidsplassen til enhver tid er best mulig. Det overordnede mål er i størst mulig grad å begrense sykefraværet i vår bedrift, samt jobbe aktivt for å unngå skade på personell relatert til byggeplass.

Det bekreftes med dette at Grunn-Service AS arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr. 1127 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.

Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.

Alle ansatte i Grunn-Service AS gjennomgår HMS plan og retningslinjer før de formelt blir ansatt.

Vi skal jobbe med systematisk forbedring av egne arbeidsprosesser. Behovet for stadig å identifisere og på beste måte ivareta behovene til ansatte, aksjonærer, kunder og samfunnet som helhet er styrende, og kvalitetssikringssystemet skal dokumentere vårt arbeid med dette.