Hvordan vi i Grunn-Service AS jobber med

Åpenhetsloven

Vi i Grunn-service AS er opptatt av å ivareta vårt ansvar i forhold til etiske standard på alle våre innkjøp.

Åpenhetsloven som gjaldt fra 1. juli 2022 skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. For oss er det blant annet leveranser av varer og tjenester til våre prosjekter som representerer fare for brudd på disse bestemmelsene. Dette er allerede noe som er forankret i vår bedrift og vi har gode rutiner for å sikre at dette ivaretas.

Dersom man skal være leverandør til Grunn-Service AS, må man oppfylle våre kontraktskrav når det gjelder HMS, miljø, seriøsitet, kvalitet og samfunnsansvar. Kravene i Åpenhetsloven er nå en del av våre kontraktsmaler.

Våre leverandører blir pålagt å gjøre seg kjent med og forholde seg til våre etiske prinsipper. Disse dekker etikk, antikorrupsjon, HMS, miljø, og vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter. Leverandører skal fremme disse prinsippene og kontraktsfeste disse nedover i verdikjeden.

Vi foretar aktsomhets- og risikovurderinger knyttet til blant annet seriøsitet, lønns og arbeidsforhold når vi kartlegger våre verdikjeder, basert på det som skjer i de enkelte selskapet. Dette for å avdekke om det er grunnlag for oss til å undersøke enkelte leverandører nærmere før vi inngår nye kontrakter. Dette gir oss grunnlag for å kunne si noe om hvilke områder vi anser å representere risiko for brudd på seriøsitetsbestemmelsene eller vårt etiske regelverk, og om det er grunnlag for oss til å iverksette spesifikke tiltak for å redusere denne risikoen.

Grunn-Service AS har gjennomført aktsomhetsvurderinger i henhold til gjeldende lovverk. Ut fra en totalvurdering har Grunn-Service AS lav risiko for potensielle negative konsekvenser for brudd på grunnleggende menneske- og arbeidsrettigheter.

Bedriften har kartlagt egen drift og våre leverandører, og vurdert risiko opp mot deres fag. Grunn-Service AS har videre fulgt opp eget arbeid med risikoområder og iverksatt tiltak for å sørge for å være en seriøs, konkurransedyktig og bærekraftig organisasjon.

Grunn-Service AS er opptatt av å ivareta de ansatte ved å gi de en trygg, sikker og anstendig arbeidsplass. Derfor vil bedriften fortsette å overvåke mulige negative identifiserte forhold som kan påvirke menneske- og arbeiderrettigheter negativt.

Virksomheten har et godt kjent varslingssystem og opparbeidet seg som en seriøs aktør i bransjen, gjennom systematisk jobbing over tid. Grunn-Service AS har utviklet rutiner for kontroll og oppfølgning, og innføringen av Åpenhetsloven er forankret i virksomheten på ledelsesnivå.

Virksomheten vil være transparante og åpne om sine varer og tjenester, og vil kunne dokumentere sitt arbeid og vurderinger gjennom sin fremtonig som et seriøst og robust selskap.

Selv om det totale risikoaspektet vurderes til lav, vil det alltids være rom for forbedring. Arbeidet med å forankre og forbedre arbeids- og menneskerettigheter er en kontinuerlig prosess og vil kreve både ressurser og oppfølgning av identifiserte risikoaspekter.

Klikk HER for rapport for 2022 hva Åpenhetsloven gjelder for Grunn-Service AS.

For spørsmål, ta kontakt på ole@grunn-service.no