Status fra BUSSVEIEN

På bildene ser vi arbeidet med Bussveien i det som er det fremtidige X-krysset. Rundkjøringen vi ser i bildet er ved Shell på Forus og er kryssing av FV44 og Forusbeen.

I det fremtidige X-krysset skal det lages en stor undergang. Veien skal heves omtrent 2 m fra dagens høyde. Vi er godt i gang med omlegging av VA og kabler rundt rundkjøringen for fremtidige konstruksjoner. Som en kan se i bildene er arbeidet med spunting i gang. Det skal spuntes totalt ca. 764 m, noe som tilsvarer 6000 m2 i X-krysset. Etter spunting skal rundkjøringen graves ut og det skal peles før betongkonstruksjonen kan støpes. Ellers i bildet ser en omkjøringsveien på utsiden av eksisterende vei. Dette blir omkjøringsveien forbi anleggsområde de neste årene, mens prosjektet pågår.

Grøftene vi ser på nordsiden av rundkjøringen er midlertidige kabelgrøfter for HS, som må legges om, rundt konstruksjonene før det skal støpes i OPI-kanal gjennom X-krysset.

Det har vært en travel start på prosjektet hvor store deler av tiden før sommerferien ble brukt til å få på plass brakkeriggene. Tiden før ferien og rett etter sommerferien ble også brukt til å legge om trafikken.

Den siste tiden har vi brukt på å omlegging av VA og Kabler for konstruksjonene i X-krysset. Fremover vil det bli arbeid med VA, kabler og spunting.

Vi har hatt to runder med samhandling med ROGFK. Ut i fra disse samhandlingene har vi produsert en samhandlings-plakat med Mål, Forventninger og Kjøreregler på prosjektet. Det er god stemning og grillen er hyppig i bruk 😊

Bildene i dette innlegget er tatt av, og brukes etter avtale med Rogaland fylkeskommune.

Fokus på vår egen mentale helse!

I AMU sin handlingsplan, har vi sagt at mental helse er en prioritet. Dette skal vi snakke om. Vi har alle dager som er tyngre enn andre dager. Noen ganger går dette over, mens andre ganger ikke. Vi ønsker å ha åpenhet rundt dette tema.

Vi vet at i løpet av ett liv så går vi gjennom faser som kan være mer krevende enn andre, da kan ett verktøy være, å snakke om det.

På bakgrunn av dette fokuset hadde i forrige uke besøk av Susanne Norland fra bedriftshelsetjenesten. Hun gav oss tips, verktøy til hvordan vi kan håndtere slike utfordringer, når de kommer. Vi fikk høre eksempler på hvordan man kan skape egen robusthet for egen mental helse. Hvilke grep vi i hverdagen kan gjøre for å forebygge egen helsesituasjon. På samme måte som vi snakker om hvordan vi med trening og kosthold kan forebygge og legge til rette for robusthet rundt egen fysisk helse. Fysisk helse snakker vi mye lettere om. Vi ønsker (fordi vi vet det hjelper) å skape ett miljø hvor det er «innafor» å snakke om egen mental helse.

Noen av rådene vi fikk kan passe til noen,  mens hos andre er det ett eller kanskje to grep som passer best.

Litt om Grunn-Service AS og om våre viktigste ressurser:

Grunn-Service AS er en bedrift bygget opp gjennom flere år på solide og tydelige grunnverdier.  Disse verdiene ønsker vi å se igjen som en tydelig og klar linje i alt det vi driver med. Vi skal være; Pålitelige – Profesjonelle – Systematiske – Fremoverlente

Vi har klare og tydelige mål for hvordan vi ønsker å fremstå som bedrift.  Dette stiller krav til oss selv og hvordan vi som jobber i bedriften skal fremstå.  En grunnleggende holdning hos oss er at ingen er «større enn» bedriften. Samtidig har vi solide og gode diskusjoner, som fremmer utvikling, forbedring og resultat.

Lærlinger:

Vi har i dag 12% andel lærlinger, og dette er voksende. Vi skal ha en høy andel lærlinger og ønsker også at våre lærlinger kan ta flere fagbrev. Faglærte medarbeidere gir en trygghet for at vi klarer å oppnå de krav og forventninger som våre kunder og samarbeidspartnere krever. Samtidig er vi opptatt av å gi muligheter til de som vil, som nødvendigvis ikke har lang erfaring og relevant kompetanse. Hvis man vil, så er det utrolig hva man får til.

Kvinneandel:

Et uttalt mål hos oss er at vi skal øke andelen av kvinner i bransjen. Dette gjør vi med å være  pådrivere i arbeidet med rekruttering til bransjen både på skoler og via vårt engasjement i MEF og opplæringsnemda. Grunn-Service AS har per i dag over 10% andel kvinner, og målet er at vi i løpet av 2025 skal ha doblet dette tallet til 20%. Av de nye lærlingene som starter hos oss i 2022, er 50% kvinner!

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutering og kompetanse:

Vi har medarbeidere med relevant og solid kompetanse for de oppgavene som skal utføres. Med stadig nye forventninger til oss som entreprenør har vi tilpasset organisasjonen vår i forhold til dette. Vi har etablert et godt samarbeid med Universitetet i Stavanger og studentene der. Grunn-Service AS sin logo er ikke like hyppig representert i samfunnet, idrettsarrangementer og bymiljø, slik som kanskje andres er. Dette har vi et helt bevisst forhold til. Vi ønsker heller å benytte disse ressursene i tett samarbeid med kommuner, frivillige organisasjoner og NAV for å bistå med at flere kommer tilbake i arbeid. Dette mener vi gir stor mening, og ikke minst er det et samfunnsansvar som vi ønsker å ta. Vi ser og at Grunn-Service AS som bedrift får igjen for dette arbeidet.

 

 

Litt om miljøarbeidet i Grunn-Service AS

Vi i Grunn-Service AS tar miljøarbeidet på alvor, og vi vet at vår drift påvirker miljøet. Dette innebærer at vi må gjøre vurderinger og iverksette tiltak som for å redusere vår miljøpåvirkning. Det er ikke bare forhold som retter direkte på maskiner og utstyr, men også forhold som går på ivaretakelse av støy, håndtering av forurensede masser, redusere intern transport, stor grad av kildesortering og rapporteringer. Grunn-Service AS er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001:2015 og er ble nylig resertifisert Miljøfyrtårn for tre nye år. Vi håper flere ser nytten av å sertifisere seg. Dette er et kvalitetsstempel hvor du som kunde, oppdragsgiver eller leverandør årlig dokumenterer ditt miljøarbeid og søker kontinuerlig forbedring.

 

Kildesortering:

Vi har som mål å ha en total kildesorteringsprosent på 83 % for året 2022. For å nå dette målet har vi inngått et samarbeid med Westco AS for avfallsløsninger på prosjekter hvor de også vil være med å bistå med avfallsplaner og håndtering av avfallet. Ved å benytte oss av Westco AS har vi en god løsning for å innhente datagrunnlag selv og ha en god oversikt over innlevert avfall. Vi sorterer avfallet vårt i mer enn 25 ulike fraksjoner.

Maskiner og utstyr:

Vi har en langsiktig strategi om å ha en konkurransedyktig maskinpark gjennom å fase ut eldre maskiner som ofte forurenser mer, krever mer drivstoff og krever mye vedlikehold. Vi har et mål om å redusere tomgangskjøringen internt på maskiner/utstyr og biler til 20 % totalt. Fra våre maskinleverandører har vi mulighet til å hente ut maskinrapporter som gir nyttig informasjon om maskinen. På denne måten klarer man å iverksette tiltak og bevisstgjøre våre medarbeidere for å redusere tomgang, drivstoffkostnader og økte produktiviteten i under arbeidsdagen.

Støy – et slitsomt problem, både på prosjekt og for naboer.

Maskiner som durer, graver og dunker er ofte en stor påkjenning for naboer og arbeidere på prosjekter. Det er viktig å gjøre gode analyser i forkant slik at man har oversikt over hvor mye en påvirker omgivelsene sine med støy. Dette innebærer å etablere midlertidige støyskjermer, informasjon til naboer om hva som skal utføres og forslag til enkle grep en kan gjøre selv for å redusere støypåvirkningen.

Avaldsnesgata: Vi har med oss Seabrokers AS for spuntearbeidene.

Massehåndtering

I våre arbeider hender det at vi må håndtere forurensede masser, da må vi sikre at en ikke får avrenninger fra massene ellers kan det være at man leverer masser til gjenvinning. Vi har flere muligheter for å ta i bruk sedimenteringskontainer, siltgardiner ved arbeid i nærhet til vann og vi leverer asfalt, betong og andre masser til Velde AS for resirkulering. På denne måten slipper man å måtte ta ut ny masse, ved at man kan anvende den «bruke» massen tilbake på anlegg.

Oversiktsbilde over vaskeanlegget til Velde AS

Grunn-Service AS sin sedimenteringskontainer

Her har vi satt ut siltgardin for å forhindre at vi forurenser Frøylandsvatnet med vår anleggsvirksomhet

Kvinner i anleggsbransjen

Vi i Grunn-Service AS har et uttalt mål om at vi skal øke kvinneandelen i bedriften. Vårt første mål har vært å øke den til 10%. Vi nådde dette i oktober måned, da Anette Veggeberg startet hos oss. Vi har nå satt oss et nytt mål om å doble dette til 20% i løpet av 3 år.

På bildet fra venstre Siw som er opplæringsansvarlig, i gravemaskinen sitter Julianne som er maskinfører og Anette som er veg- og anleggsarbeider.

Alle tre synes det er veldig positivt med enda flere jenter i bedriften og bransjen. De er alle tre enige om at denne spennende bransjen trenger enda flere jenter. Vi har plass til flere!

Grunn-service AS har for tiden behov for flere folk, innen veg og anleggsarbeider, anleggsgartner faget. Oppfordringen er herved gitt til alle lesere 😊 Er dette av interesse, ta kontakt med Heine på telefon 97511044 eller på epost: heine@grunn-service.no . Ønsker du læreplass, kontakt Siw på 45959737/siw@grunn-service.no

Tomgangskjøring

Oppstart VVA-anlegg Kong Haakonsveg

Mandag 16.08 startet Grunn-Service AS med arbeidet som vil påvirke store deler av Bryne frem til desember. Vi utfører arbeidene for Time kommune. Novaform AS er byggherrens representant og Norconsult AS er prosjekterende. Skjæveland og Heidenreich leverer rørene.

Fra venstre Arvid Vistnes fra Time kommune, Jan Sørheim fra Novaform AS, Stig Håland og Kåre Vigre fra Grunn-Service AS. Foto: Snorre Standish Norheim v/ Jærbladet

Time kommune skal legge nytt ledningsanlegg i Kong Haakons veg. Hovedhensikten med tiltaket er å legge ny Ø2000mm ledning som skal forhindre flom. Det skal bygges en ny pumpestasjon og eksisterende skal rives. Det er et komplisert anlegg med blant annet store grøfter og store dimensjoner, krevende trafikkavvikling og drift av eksisterende vann- og avløp-system.
Kong Haakons veg skal bygges opp på nytt med høyere standard, og eksisterende spillvanns- og vannledninger skal skiftes ut.

Området består av tett boligbebyggelse og Kong Haakonsveg leder til både skoler, barnehager, idrettsanlegg mm. Avvikling av trafikken i området er en utfordring. Det er utarbeidet tegninger av faseplaner med tilhørende beskrivelse som viser hvordan trafikken er planlagt avviklet både for myke og harde trafikanter. Det bygges nye midlertidige veger for å få en sikker trafikkavvikling.

Det skal graves grøft gjennom et fuglefredningsområde ned til/ut i Frøylandsvatnet. Man dekker til byggegjerder med duk slik at fuglelivet skjermes for anleggsarbeidet. Det skal settes ut en siltgardin i Frøylandsvatnet for å forhindre avrenning av masser og utslipp.

Byggeleder Jan Sørheim v/ Novaform AS foran byggegjerde med duk.

Her startar Kjell Tore på jobben som skal prega halve Bryne i 1,5 år (artikkel fra Jærbladet)

Time kommune sin informasjonsside om prosjektet. Vi minner om informasjonsmøte i Storstova 23.08.2021 klokken 1800.

Oppstart nye lærlinger

Rygg Maskin blir en del av Grunn-Service

Rygg Maskin AS har fusjonert med Grunn-service AS. Dette ble gjennomført den 01.10.2019

For alle våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil ikke dette få konsekvenser utover de rent formelle/juridiske endringene som fusjonen innebærer.

Det nye Grunn-service AS vil ta med seg de gode medarbeiderne fra tidligere Rygg Maskin AS. Vi vil fremdeles ha lokasjon både på Randaberg og Bryne. Vi vil tilby de samme tjenestene i tillegg til at vi er ytterligere forsterket som organisasjon og selskap.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål vedrørende dette.